Zastupování ve sporech

V rámci sporné agendy zastupujeme klienty v řízení před soudy.

Právní poradenství poskytujeme ve sporné agendě, kdy klientům sepisujeme písemná podání na soudy (žaloba, vyjádření k žalobě) a u soudních řízení klienty zastupujeme.

V souvislosti se zastupováním v soudních a arbitrážních sporech nabízíme komplexní právní servis i dílčí úkony, například:

  • zastupování před českými soudy na všech stupních (okresních, krajské, vrchní soudy, jakož i Nejvyšší soud ČR a Ústavní soud ČR), před stálými rozhodčími soudy či rozhodčími orgány. Zastupujeme klienty před soudy včetně řízení insolvenčního a exekučního. V oblasti procesního zastupování máme díky více než desetileté praxi bohaté zkušenosti
  • právní rozbory dané problematiky (především důkladná rešerše stávající judikatury)
  • přípravu a sepis všech druhů podání pro soudy